ชีวิตสไตล์มหิดล
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 

0
หน้าแรก
0
แนะนำศาลายา
0
ต้นไม้สัญลักษณ์
0
สถานที่พักอาศัย
0
ชีวิตนักศึกษา
0
อาหารการกิน
0
บริการและสวัสดิการ
0
เครื่องแบบนักศึกษา
0
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการและสวัสดิการนักศึกษา


ทุนการศึกษา.

        มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการ ช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายของนักศึกษา เพื่อเป็นการลดอุปสรรคในการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีในเรื่องของทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี

ทุนการศึกษา ทุนการศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา.

     

        มหาวิทยาลัยมหิดลมีการดำเนินการในเรื่องของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องของเงินค่าใช้จ่ายได้มีโอกาศศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยไม่มีความกังวลในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา....

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


การรักษาพยาบาล และทันตกรรม

         มหาวิทยาลัยมีหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา 8 หน่วย ได้แก่
        - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาศาลายา
        - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี
        - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
        - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
        - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
        - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
         และหน่วยทันตกรรม 3 หน่วยได้แก่
        - หน่วยทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        - หน่วยทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
        - หน่วยทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
        โดยสถานที่ตั้งและเวลาทำการสามารถดูได้จาก รายละเอียด

        สำหรับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นักศึกษาสามารถไปเข้ารับบริการได้ทั้งการรักษาพยาบาล และทันตกรรม โดยทุกสถานที่ที่กล่าวมาข้างต้น นักศึกษาสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการ (ยกเว้น ค่าบริการทันตกรรมที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้นำใบเสร็จรับเงินไปเบิกค่าบริการคืนได้ที่กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี) เพียงแค่นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับบัตรนักศึกษาที่จุดบริการ 

รักษาพยาบาล รักษาสุขภาพนักศึกษา รักษาสุขภาพนักศึกษา

เงินสงเคราะห์นักศึกษา

        กรณีนักศึกษาเสียชีวิต และสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย จนไม่สามารถศึกษาต่อได้ นักศึกษาหรือทายาท จะได้รับเงินสงเคราะห์นักศึกษาจำนวน 100,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


จัดหางานพิเศษนอกเวลาเรียน.

        มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนของนักศึกษา ที่ปฏิบัติงานตามหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิ! ;ดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ได้รับประสบการณ์ในการทำงาน รู้จักการปร! 633;บตัวให้เ&#! 3586; 657;ากับผู้ร่วมงาน รู้จักฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัย

งานนอกเวลาเรียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
www.orsa.mahidol.ac.th