เอกสารแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่วนงาน

แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัย (SAF-001)

 


*******************************************************************************************************************************************

เอกสารแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ระยะเวลาการแบ่งสรรงบประมาณ

แบบฟอร์มการขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการชมรมและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา (พ.ค.-เม.ย. ปีถัดไป)

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจำภาคการศึกษา

ขั้นตอนการเสนอโครงการ

ขั้นตอนด้านการเงินงบประมาณ


แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษา (SA_001)

แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (SA_002)

ใบสืบราคา

ตัวอย่าง Action Plan

รายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา (SA_003)

แบบฟอร์มการขอให้บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการลงระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร (SA_004)

แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม (SA_005)

แบบฟอร์มการขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) (SA_006)

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรภายนอกมหาวิทยาลัย (SA_007)

แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์ในโครงการกิจกรรมนักศึกษา (SA_008)

แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือในนามมหาวิทยาลัย (SA_009)

แบบฟอร์มขออนุญาตทำกิจกรรมนอกสถานที่ (SA_010)

แบบฟอร์มการขออนุญาตลาเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (SA_011)

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (SA_012)

แบบฟอร๋มการขออนุญาตสำรวจสถานที่จัดโครงการ (SA_013)


เอกสารที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบประเมินโครงการ

บัตรผ่าน (สำหรับโครงการที่มีการสแกบาร์โค้ด และไม่มีใบเซ็นชื่อ ** เฉพาะโครงการที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก และไม่สามารถให้เซ็นใบเซ็นชื่อได้ เช่น พิธีปฐมนิเทศ โครงการสอนน้องร้องเพลง เป็นต้น)

ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ชมรม

แบบสำรวจสถานที่ทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย (MUSC-02)


แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน

สัญญาการยืมเงิน

ตัวอย่างสัญญาการยืมเงิน

ใบมอบฉันทะ

เอกสารส่งเงินสดและใบสำคัญรับเงินฯ(MUSC-05)

ใบสำคัญรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พักนักศึกษา (สภานักศึกษา)

ใบสำคัญรับเงิน (ใช้เฉพาะในการสำรวจสถานที่) (MUSC-04)

ขอเปิดบัญชีธนาคาร (SA_F01)

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร (SA_F02)

ขออนุมัติเบิกจ่ายรายการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์โครงการ (วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท) (SA_F03)


ประกาศ

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการขอใช้รถยนต์ของสำนักงานอธิการบดี

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม (Online)