ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

AT คืออะไร ?

AT ย่อมาจาก Activity Transcript คือ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยระบบ AT จะเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของตนได้จากเว็บไซต์ www.activity.mahidol.ac.thและเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะได้รับใบรับรองดังกล่าว เพื่อนไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าทำงาน หรืออื่นๆ เป็นต้น

 

ทำไมต้องมีระบบ AT?

  • เพราะ AT มีการรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาอย่างเป็นระบบและ จัดเก็บไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ดังนั้น นักศึกษาสามารถดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองออนไลน์ได้
  • เนื่องจากองค์กร และ บริษัทหลายๆแห่ง ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนของนักศึกษามากยิ่งขึ้น ดังนั้น AT สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้
  • มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามาวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

 

ทำอย่างไรจึงจะได้รับใบรับรอง AT ?

  1. สมัครในระบบ AT หรือยืนยันตนเอง (กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ) ที่เว็บไซต์ http://www.activity.mahidol.ac.th
  2. ค้นหากิจกรรมที่ตนเองสนใจและสมัครเข้าร่วมผ่านในเว็บไซต์ AT หรือจะสมัครโดยตรงกับผู้ดูแลโครงการ
  3. เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ
  4. ตรวจเช็คผลการเข้าร่วมกิจกรรมและหน่วยชั่วโมงกิจกรรมในเว็บไซต์ AT ถ้าหากพบข้อผิดพลาดของข้อมูลโปรดแจ้งผู้ดูแลโครงการหรือ แจ้งศูนย์ประสานงาน Activity Transcript
  5. เมื่อใกล้จบหลักสูตรการศึกษา ให้นักศึกษาตรวจเช็คว่าตนผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ กรณีผ่านตามเกณฑ์ นักศึกษาสามารถยื่นในคำรองขอให้มหาวิทยาลัยออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาได้

 

โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร

นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง

  • กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น เกี่ยวกับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ รวมถึงเป็นพิธีการต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลของเราอย่างเป็นทางการ

 

พิธีไหว้ครู

เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งและนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณเพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธ์ประสาทวิชาเรามาทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา  การไหว้ครู  ยังเป็นการแสดงตนว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้วพร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอนจากท่านทุกประการ

งานเบิกฟ้ากิจกรรม

งานที่น้อง ๆ จะได้พบและทำความรู้จักกับกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในงานนี้ น้องๆ ที่เป็นนักกิจกรรม หรือน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหาความรู้  และสั่งสมประสบการณ์  สามารถสมัครเข้ากลุ่มกิจกรรมต่างๆ  ได้ตามความสมัครใจ

  • การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

การติดต่อขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษาควรมีการติดต่อประสานงานล่วงหน้าด้วยวาจากับหน่วยงานที่ต้องการขอความอนุเคราะห์ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาและความพร้อมของการใช้สถานที่ หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ผ่านกองกิจการนักศึกษา

ข้อควรคำนึงสำหรับการขอใช้สถานที่

-  ควรใช้สถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ

-  ควรติดต่อขอใช้สถานที่ด้วยวาจาล่วงหน้า เนื่องจากหากติดต่อสถานที่ภายหลังแล้วไม่ว่างอาจมีผลต่อการดำเนินโครงการ เนื่องจากต้องขอยกเลิกโครงการ หรือต้องมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งกระทบต่อการดำเนินโครงการในหลาย ๆ ด้าน

-  ควรระบุ วัน เวลา รายละเอียด รูปแบบและวัตถุประสงค์การขอให้สถานที่ให้ชัดเจน

-  ควรตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น จากการขอใช้สถานที่ เช่น ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าเสียหายจากการใช้สถานที่ เป็นต้น และคำนวณไว้ในงบประมาณโครงการด้วย(ทั้งนี้ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามประกาศอัตราของหน่วยงานนั้น ๆ )