ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดวันจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2560