ประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปิดและเปิดหอพัก (บ้านมหิดล)