ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี

 

ระกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)  ปีการศึกษา 2560  
สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี