ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2560 (ผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่)

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
และ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  ปีการศึกษา 2560 (ผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น  และผู้กู้รายใหม่)

กำหนดการและขั้นตอนการดำเนินการของผู้กู้ยืมที่มีสิทธิ์กู้ยืม สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น  และผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2560 ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา/เปลี่ยนสถานศึกษาและรายใหม่

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2560 ผู้กู้รายใหม่ (ชั้นปีที่ 1)