แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมและเสนอชื่อชมรม

แบบขอรายชื่อคณะกรรมการและอ.ที่ปรึกษาชมรม 2561

แผนการจัดกิจกรรม 2561

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม 2561

หนังสือถึง อ.ที่ปรึกษาชมรม


กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 2561

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ – สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) ปีการศึกษา 2561

จดหมายเชิญประชุมการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และปรคะชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 2559

กำหนดการการประชุมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ – ประชุมเชียร์ (สอนน้องร้องเพลง) ปีการศึกษา 2559

กำหนดการการประชุมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ – ประชุมเชียร์ (สอนน้องร้องเพลง) ปีการศึกษา 2559


แบบฟอร์มการการจัดกิจกรรมระดับส่วนงาน

แบบฟอร์มโครงการ

รายงานประเมินผลโครงการ

 


 

แบบฟอร์มสวัสดิการนักศึกษา

สัญญาการยืมเงินสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

 

นักศึกษานักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาเรียน

ใบสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาเรียน


วีดีโอ

คู่มือออนไลน์