บุคลากร

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

นางกิรติ สอนคุ้ม

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

02 - 849 - 4520
งานพัฒนานักศึกษา
1 นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 02 - 849 - 4243
2
นางสาวรำไพ เมฆาวิบูลย์
นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4519
3
นางสาวกนกรัตน์ นพโสภณ
นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4513
4 นางสาวอิษยา วัฒนวิบูลย์ นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4515
5 นางสาวสลิลทิพย์ แซ่ลิ้ว นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4515
6 นางสาวรุ่งพร เหมือนแตง
นักวิชาการศึกษา
02 - 849 - 4519
7 นายเพชรัต คุณาพันธ์ นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4525
8 นายพันธ์วรา นิสาลักษณ์ นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4525
9 นางสาวอัมวะรินทร์ ประทุมสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4657
10 นางสาวสุชาดา จันทร์วัน นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4517
11 นายดิษฐพงศ์ ศิลประเสริฐ นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4518
12 นางสาวอภิชญา เพชรม่อม นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4509

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

1 นางจินตนา บุญสนอง

หัวหน้างานบริการ
และสวัสดิการนักศึกษา

02 - 849 - 4523
2 นางสาวตรีทิพย์นิภา สำราญบวรรัตน์
นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4502
3 นางสาววิจินตา พวงสอาด
นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4538
4 นางสาวพิณทิพย์ วิจิตรจามรี นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4502
5 นางอุทุมพร ปานบุญห้อม นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4507
6 นางพาฝัน สายทอง นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4501
7 นางกัลยาณี นิลวรณ์
พยาบาล 02 - 849 - 4529 - 30
8 นางกฤษณา ศิริรักษ์
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 02 - 849 - 4529 - 30
9 นางสาวจิณภัค ลิมปชยาพร
พยาบาล 02 - 849 - 4529 - 30
10 นายถาวร เหล่าวนิชชานนท์ นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4503
11 นางฐิติวรรณ อ่อนแย้ม พนักงานทั่วไป 02 - 849 - 4529 - 30
12 นางสาวจรัญดา จันทร์แจ่ม นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4504
13 นางสาวธันยธรณ์ สุ่มอุดม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 02 - 849 - 4214
14 นางสาวจิตติมา บุญดีเจริญ นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4214
15 นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4214

หน่วยบริหารงานทั่วไป

1 นางสาวสุพรรณี โตสัมพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

02 - 849 - 4508
2 นางพราวรวี ภักดีศักดิ์สกุล
นักวิชาการศึกษา
02 - 849 - 4514
3 นางสาวคริษฐาล์ ศรีสุข นักวิชาการพัสดุ
02 - 849 - 4511
4 นางจารวี ศรีมันตะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02 - 849 - 4511
5 นางสาวรุ่งดาว จารุภูมิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 02 - 849 - 4651
6 นางอุทัยวรรณ ธีรพันธ์พงศ์
นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4539
7 นางสาวรัชชพร ธัญญาวัฒนา
นักวิชาการศึกษา
02 - 849 - 4508
8 นางสาวอิสรีย์ หรือโอภาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02 - 849 - 4657
9 นางสาวศศิธร เพิ่มธัญกรณ์ พนักงานธุรการ
02 - 849 - 4501
10 นางสาวรัตติกาล จรรยา นักงานบริการเอกสารทั่วไป
02 - 849 - 4501
11 นายอภิสิทธิ์ นาคสุทธิ พนักงานขับรถยนต์ 02 - 849 - 4501

หน่วยศิษย์สัมพันธ์

1 นางสาวรุ่งดาว จารุภูมิ

หัวหน้าหน่วย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02 - 849 - 4651
2 นางสาวศิริลักษณ์ กลางสำโรง
นักวิชาการศึกษา
02 - 849 - 4651
3 นางสาวชุติมา ก๋งทอง
นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4651
4 นายพัฒนศักดิ์ ตันบุตร
นักวิชาการศึกษา 02 - 849 - 4651

หน่วยสื่อสารองค์กร

1 นายธนกฤต เส็งมา

หัวหน้าหน่วย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

02 - 849 - 4243
2 นายสิทธิชัย โสน้ำเที่ยง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
02 - 849 - 4236
3 นายปเนต กุลฉันท์วิทย์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 02 - 849 - 4524
4 นางสาวธารีย์ณิชา ลีพีรวิทิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์
02 - 849 - 4524
5 นายศรุต แซ่สือ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
02 - 849 - 4236
6 นายบดินทร์ ศรีสรฉัตร์ นักวิชาการสารสนเทศ 02 - 849 - 4518
7 นายวิเชียร ขุนทรง ช่างซ่อมบำรุง
02 - 849 - 4236

งานหอพักนักศึกษา

1

นายธนกฤต เส็งมา

รักษาการหัวหน้างานหอพักนักศึกษา

02 - 849 - 4243
2 นางณภัค ไข่ลือนาม
นักวิชาการศึกษา 02 - 441 - 9116 ต่อ 1505
3 นางสาววัชราภรณ์ ฉ่ำชื่น
นักวิชาการศึกษา 02 - 441 - 9116 ต่อ 1506
4 นางสำอางค์ อยู่สุข
พนักงานบริการ 02 - 441 - 9116 ต่อ 1506
5 นางสาวพิชญา มุขโต นักวิชาการศึกษา 02 - 441 - 9116 ต่อ 1506
6 นางปาฬาลี เขียวเภกา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 02 - 441 - 9116 ต่อ 1506
7 นางสาวณัชชา อิทชัย
นักวิชาการศึกษา 02 - 441 - 9116 ต่อ 1510 - 11
8 นางมะลิ เกิดบุญ
พนักงานบริการ 02 - 441 - 9116 ต่อ 1530 - 31
9 นายสุวัฒน์ ภิญโญ
นักวิชาการศึกษา 02 - 441 - 9116 ต่อ 1561 - 62
10 นางสุภานันท์ เงินอ้น
พนักงานบริการ 02 - 441 - 9116 ต่อ 1506
11 นายสืบพงษ์ วงศ์ภิรมย์
นักวิชาการศึกษา 02 - 441 - 9116 ต่อ 1580 - 81
12 นางประภา อนุพงศ์อภัย
พนักงานบริการ
02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
13 นายวรษ ศรีสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 02 - 441 - 9116 ต่อ 1507
14 นางสาวสยุมพร บุญคงทน พนักงานธุรการ
02 - 849 - 4501
15 นางสาวจรรญา เลิศลบ พนักงานธุรการ
02 - 441 - 9116 ต่อ 1509
16 นายณรงค์ศักดิ์ เงินอ้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02 - 441 - 9116 ต่อ 1509
17 นายเสรี จานสิบสี วิศวกรโยธา 7
02 - 441 - 9116 ต่อ 1509
18 นายสุวัฒน์ สุกไส
ช่างเทคนิค
02 - 441 - 9116 ต่อ 1509
19 นายนพรัตน์ รัตนยัง ช่างเทคนิค 02 - 441 - 9116 ต่อ 1550
20 นายอาทร ทองชุ่ม
ช่างเทคนิค 02 - 441 - 9116 ต่อ 1550
21 นายพิพัฒน์ เชื้อน้อย
ช่างเทคนิค 02 - 441 - 9116 ต่อ 1550
22 นายสมบูรณ์ หุตะแพทย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 02 - 441 - 9116 ต่อ 1515
23 นายเสมา สินลือนาม
ช่างไม้ 02 - 441 - 9116 ต่อ 1561 - 62
24 นายแมน อินทร์กระทึก
ช่างซ่อมบำรุง 02 - 441 - 9116 ต่อ 1510 - 11
25 นายปพน เพ็งสาตร์
ช่างซ่อมบำรุง 02 - 441 - 9116 ต่อ 1530 - 31
26 นายสหพล เปี่ยมคุ้ม
ช่างซ่อมบำรุง 02 - 441 - 9116 ต่อ 1599
27 นายบุญสม มีทวี
ช่างซ่อมบำรุง 02 - 441 - 9116 ต่อ 1521
28 นายบุญเลิศ เงินอ้น
ช่างซ่อมบำรุง 02 - 441 - 9116 ต่อ 1521
29 นายนพดล ฮวดยิ่ง
ช่างซ่อมบำรุง 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
30 นายไววิทย์ อารีย์
ช่างซ่อมบำรุง 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
31 นายเนรมิตร พานแก้ว
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1515
32 นายสมควร อยู่สุข
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
33 นายประทีป เชื้อน้อย
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
34 นายสมหมาย เนียมสุภาพ
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
35 นายชัยยะ หมู่หมื่นศรี
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
36 นายสิทธิพงษ์ เกิดแย้ม
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
37 นายมานะ คนครอง
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
38 นายพงศ์เทพ มีคลองโยง
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
39 นายชำนาญ เหมือนโพธิ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
40 นายชนสรณ์ เนียมสุภาพ
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
41 นายอำนาจ เหมือนพรม
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
42 นายวันชัย เณรพลอย
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
43 นายไพบูลย์ จูค้า
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
44 นายศิริพงษ์ สุวรรณลพ
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
45 นายไกรสอน คชมิตร
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591
46 นายธงชัย เหลืองสด
พนักงานรักษาความปลอดภัย 02 - 441 - 9116 ต่อ 1591