แบบฟอร์ม

เสนอชื่อกรรมการชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาฯ 2560

แบบขอรายชื่อคณะกรรมการและอ.ที่ปรึกษาชมรม

แผนการจัดกิจกรรม

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม

 

กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 2560

แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ – สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และปรคะชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 2559

กำหนดการการประชุมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ – ประชุมเชียร์ (สอนน้องร้องเพลง) ปีการศึกษา 2559

กำหนดการการประชุมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ – ประชุมเชียร์ (สอนน้องร้องเพลง) ปีการศึกษา 2559


แบบฟอร์มการการจัดกิจกรรมระดับส่วนงาน

แบบฟอร์มโครงการ

รายงานประเมินผลโครงการ

 

 


 

แบบฟอร์มสวัสดิการนักศึกษา

สัญญาการยืมเงินสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

 

 


 

แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมและเสนอชื่อชมรม

แบบฟอร์มการขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการชมรมและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา (พ.ค.-เม.ย. ปีถัดไป)

หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การดำเนินกิจกรรมและการยุบเลิกชมรมนักศึกษาในสังกัดสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556
แบบฟอร์มการขอเสนอรายชื่อกรรมการชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2557 และ รายงานผลการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 2556

แผนการจัดกิจกรรม

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม

แบบขอรายชื่อคณะกรรมการและอ.ที่ปรึกษาชมรม

 


 

นักศึกษานักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาเรียน

ใบสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาเรียน