ประวัติ                                                  

                การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ได้รับอนุมัติจาก ก.ม. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2519 ให้มีกองกิจการนักศึกษาเป็นครั้งแรก  โดยอยู่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  และมีการแบ่งส่วนราชการของกองกิจการนักศึกษาออกเป็น 4 หน่วยงานคือ  งานธุรการ  งานกิจกรรมนักศึกษา  งานสวัสดิการนักศึกษา  งานอนามัยนักศึกษา  และยังคงให้รับผิดชอบงานด้านโครงการส่งเสริมการศึกษาแพทย์สำหรับชาวชนบทซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2528  ก.ม. ได้อนุมัติการแบ่งส่วนราชการของกองกิจการนักศึกษาใหม่ โดยเพิ่มงานใหม่เข้ามาอีกสองงานคือ งานแนะแนวและจัดหางาน กับงานวินัยและการปกครอง แต่ได้รวมเอางานสวัสดิการและงานอนามัยนักศึกษาไว้ด้วยกันเรียกว่า งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  ฉะนั้น ในปี 2528 ส่วนราชการของกองกิจการนักศึกษาจึงมีทั้งสิ้น 5 งาน

                                การปรับปรุงการดำเนินงานของกองกิจการนักศึกษาในระยะเริ่มต้น  กองกิจการนักศึกษาดำเนินการปรับปรุงในด้านกิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่  ได้มีการพิจารณาจัดทำข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา(พ.ศ.2518) จัดทำระเบียบว่าด้วยการัดกิจกรรมนักศึกษา (พ.ศ. 2520) ระเบียบการเบิกเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา (พ.ศ. 2522) และระเบียบว่าด้วยสภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา (พ.ศ. 2523) นอกจากนั้นยังได้จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพาหนะสนับสนุนการเดินทางไปปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษา

  

                                ด้านบริการสุขภาพของนักศึกษา  ได้จัดทำระเบียบว่าด้วยการเข้ารับบริการสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาตามคณะต่างๆ รวม 7 หน่วย (พ.ศ. 2519) ต่อมาในปี พ.ศ. 2527  ได้มีการปรับปรุงระเบียบการบริการสุขภาพนักศึกษา  โดยเพิ่มสิทธิแก่นักศึกษาที่จะได้รับเงินสงเคราะห์คนละ 30,000 บาท  ในกรณีที่นักศึกษาเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถศึกษาต่อซึ่งต่อมาได้เพิ่มเงินสงเคราะห์เป็น 50,000 บาท

(พ.ศ. 2533)

                                ด้านทุน  ใน พ.ศ.2520  ได้จัดทำระเบียบเรื่องทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนฉุกเฉิน  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถศึกษาต่อไปได้จนสำเร็จการศึกษา  ปี พ.ศ. 2528  กองกิจการนักศึกษาได้จัดให้มีเงินทุนขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อให้นักศึกษายืมไปใช้ในด้านการศึกษาโดยไม่เสียดอกเบี้ยและในปีถัดมามหาวิทยาลัยได้จัดหาเงินไว้จำนวนหนึ่งไว้จ่ายเป็นค่าตอบแทนนักศึกษาที่ต้องการจะทำงานนอกเวลาเรียนเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นักศึกษามีรายได้พิเศษในระหว่างการศึกษาและช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานของนักศึกษามากขึ้น โดยครั้งแรกปี พ.ศ.2529  ให้ชั่วโมงละ 15 บาท วันละไม่เกิน 60 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2533  ได้เพิ่มเป็นชั่วโมงละ 20 บาท  วันละไม่เกิน 80 บาท

                                ด้านกีฬา ในปี พ.ศ.2523  กองกิจการนักศึกษาได้จัดให้มีประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องหมายสามารถทางกีฬา  เพื่อกำหนดคุณสมบัติและภาวการณ์ของนักกีฬาที่สมควรได้รับเครื่องหมายสามารถทางกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัย

                                ด้านหอพัก เมื่อปี พ.ศ.2525 ซึ่งเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเปิดให้มีการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศาลายา และเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้อยู่ในบริเวณหอพักของมหาวิทยาลับที่ศาลายา  มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีหน่วยงานย่อยของกองกิจการนักศึกษาที่ศาลายาเพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานด้านการติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา ตลอดจนมีนักแนะแนวการศึกษาอาชีพมาเป็นที่ปรึกษานักศึกษาในกรณีที่มีปัญหาและในปีนี้ได้เพิ่มหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้นใหม่ 1 แห่ง ที่ศาลายา รวมเป็น 8 แห่ง

                                ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ในปี พ.ศ.2530  ได้ประสานงานและช่วยการดำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ศาลายา  เช่น การประสานงานด้านการจัดสอนขับร้องและดนตรี การสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน เป็นต้น  ตลอดจนจัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬาและศิลปะได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลและยังมีการให้รางวัลเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรม จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเองต่อไป