ประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา

แบบฟอร์มประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา สายสนับสนุน

ค่านิยม MAHIDOL ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)
วิธีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)

ประเมินสมรรถนะตามตำแหน่งงาน รูปแบบ 360 องศา (งานพัฒนานักศึกษา)

ประเมินสมรรถนะตามตำแหน่งงาน รูปแบบ 360 องศา (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา)

ประเมินสมรรถนะหลัก (งานพัฒนานักศึกษา)

ประเมินสมรรถนะหลัก (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา)


ระดับคะแนนประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา สายสนับสนุน

1. งานพัฒนานักศึกษา

1.1 นักวิชาการศึกษา

1.2 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

2. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

2.1 นักวิชาการศึกษา

2.2 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

2.3 พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล

2.4 พนักงานธุรการและพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

2.5 พนักงานขับรถยนต์

2.6 พนักงานทั่วไป

3. งานหอพักนักศึกษา

3.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพักนักศึกษา)