ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีแหล่งทุนการศึกษา ดังนี้

1. ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย

1.1 ทุนภูมิพล สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทุนละ 50,000 บาท

1.2 ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งแต่ทุนละ 5,000 – 15,000 บาท

1.3 ทุนจากดอกผลผู้บริจาค สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

(ติดตามรายละเอียดได้ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด)

2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ / ธนาคาร / บริษัท / ห้างร้าน / มูลนิธิฯ / องค์กรการสาธารณะกุศล และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของทุน เช่น คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย หรือเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา

3. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือมารดาเสียชีวิต บ้านไฟไหม้ นักศึกษาสามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด

4. เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อพิจารณา/ตรวจสอบเหตุผลและความจำเป็นในการยืมเงินของนักศึกษาโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามรับรองในสัญญาการยืมเงินสำหรับนักศึกษาขาดแคลนและส่วนงานทำหนังสือนำส่งมายังกองกิจการนักศึกษา

เงื่อนไข นักศึกษาสามารถยืมได้ตั้งแต่ 500-5,000 บาท/ครั้ง และจะต้องชำระคืนภายใน 6 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย

ดาวน์โหลดสัญญาการยืมเงินสำหรับนักศึกษาขาดแคลนได้ที่เมนู Download (www.orsa.mahidol.ac.th/main/index.php/download)