ขั้นตอนบริจาคเงินทุนการศึกษา

1. ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ ถึง  อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล  ชั้น 3

ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 73120

โทร.02-849-4506-7   โทรสาร.02-849-4502

2. งานที่ดูแล  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา(ทุนการศึกษา)โทร.02-849-4506-7 โทรสาร.02-849-4502

3. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของท่าน  เช่น

- ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประชาสัมพันธ์  พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อไปยังเจ้าของทุน  หรือเจ้าของทุนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเอง

- ให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์อย่างเดียว (เจ้าของทุนดำเนินการทั้งหมด)

4. เมื่อได้รับการยืนยันการเป็นผู้รับทุนฯ  มหาวิทยาลัยจะประกาศ รายชื่อผู้รับทุน และเบิกจ่ายเงินทุนที่เจ้าของทุนจัดส่งให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้กับนักศึกษาต่อไป หรือ  แจ้งให้นักศึกษาไปรับทุนตามที่เจ้าของทุนกำหนด (  ณ บริษัท/ห้างร้าน/มูลนิธิฯ)

5. มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน พร้อมหนังสือตอบขอบคุณไปยังเจ้าของทุนฯ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ