ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและยื่นขอรับทุนฯ   ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ งานบริการการศึกษา ณ คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด ทั้งนี้ ประกาศการรับสมัครการขอรับทุน  นักศึกษาสามารถติดตามได้ที่ คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด  หรือ  เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา   หรือติดต่อสอบถาม  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา   กองกิจการนักศึกษาชั้น 3  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โทร 02-849-4506-7