แบบฟอร์ม ต่างๆ

แบบฟอร์มการขอแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา

แบบฟอร์มการขอแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

 

แบบฟอร์มขอเบิกเงินทดรองจ่าย (พิมพ์เท่านั้น)

แบบขอเบิกเงินทดรองจ่าย

 

แบบฟอร์ม ลาป่วย/ลากิจ/อื่นๆ

แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจฯ

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท

แบบฟอร์มใบลาเพื่อดูแลบุตร

คำขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร

แบบรายงานเหตุผลกรณีไม่ได้บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
หนังสือลาออก

 

อัตราค่าบำรุง อาคารศูนย์การเรียนรู้

กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้ห้องประชุม พื้นที่ส่วนกลาง และศูนย์อาหาร อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

 

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

 

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ออนไลน์

 

R2R

เทคนิคในการทำคู่มือสำหรับยื่นขอชำนาญการ

เทคนิคในการทำคู่มือสำหรับยื่นขอชำนาญการ (เอกสารประกอบ)

เอกสาร/แบบฟอร์ม