*************************************************************

 

คุณสมบัติของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาที่กู้ กรอได้

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้ารับการพิจารณา การให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา(กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน(กรอ.)ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมกองทุน กรอ. มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557 ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง  กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศการกู้ยืมเงินกองทุน (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2556 (เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2551 และ2552)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556(สำหรับผู้กู้ กรอ. รายใหม่)