การผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

แนวปฏิบัติ "นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร"

แนวทางการตรวจร่างกายของทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง

โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร 1

- โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร 2

แบบคำร้อง ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

- เอกสารสำคัญสำหรับ "ทหาร" ที่ "ชายไทย" ทุกท่านต้องรู้!!!

- การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ

คําแนะนําการติดต่อราชการสำนักงานสัสดี

- หน้าที่และสิทธิ์ของทหารกองเกิน

 

***********************************************************************************************************

การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2560

ประกาศการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2561
แบบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ “ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร”

แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันฯ ประจำปี 2561