รณรงค์ไม่ทุจริตในการสอบ

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาระมัดระวังการกระทำความผิดทางวินัย และไม่ทุจริตในการสอบ

ซึ่งจะมีผลทำให้นักศึกษาไม่จบการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนดไว้

 

- ดาวน์โหลดภาพโปสเตอร์