คำขวัญ ปรัญชา ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ สมรรถนะหลัก

 

คำขวัญ: อตฺตานํ อุปมํ กเร พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง

ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ

ปณิธาน: มุ่งบริการ และพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข

วิสัยทัศน์: เป็นหน่วยงานกิจการนักศึกษาระดับโลก

พันธกิจ:

  1. บริหารจัดการอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ
  2. พัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  3. บริการนักศึกษาเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นสุข

วัฒนธรรมองค์กร: M-A-H-I-D-O-L

M Mastery               รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล

A Altruism                มุ่งผลเพื่อผู้อื่น

H Harmony               กลมกลืนกับสรรพสิ่ง

I Integrity                 มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

D Determination        แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ

O Originality             สร้างสรรค์สิ่งใหม่

L Leadership             ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

สมรรถนะหลัก

  1. ความยึดมั่นในคุณธรรม
  2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
  3. ความรับผิดชอบในงาน
  4. การทำงานเป็นทีม
  5. การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ