ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - MU Clinic ตรงประตู 6 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)

  Link ที่เกี่ยวข้อง
 บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา
บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา
     ในกรณีนักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้หรือเสียชีวิต นักศึกษา/ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์จะได้รับเงินสงเคราะห์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 100,000 บาท โดยนักศึกษาหรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของนักศึกษา ติดต่อยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาได้ที่งานกิจการนักศึกษาส่วนงาน / งานการศึกษาส่วนงาน (ซึ่งแต่ละส่วนงานเป็นผู้กำหนด) หรืองานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันที่นักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้หรือเสียชีวิต) โดยเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นเรื่องมีดังนี้
รายการ กรณีสูญเสียสมรรถภาพฯ กรณีเสียชีวิต
สำหรับผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์
1. แบบฟอร์มสำหรับยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา แบบฟอร์ม 1 ก. แบบฟอร์ม 2 ก.
2. สำเนาหลักฐานแสดงการตาย (ใบมรณะบัตร) ของนักศึกษาที่เสียชีวิต
3. หลักฐานใบรับรองแพทย์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งแสดงว่าการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานนั้นมีผลทำให้นักศึกษาผู้นั้นไม่สามารถที่จะศึกษาต่อไปได้
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าบริการสุขภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษานั้นๆ (ติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษา)
5. สำเนาบัตรประจำตัวของนักศึกษา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ) ของนักศึกษา
7. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฎชื่อ - นามสกุล ของนักศึกษา
8. สำเนาหลักฐานการเป็นบิดา – มารดา โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถึงแก่กรรม (ใบสำคัญการสมรสระหว่างบิดา - มารดาของผู้ถึงแก่กรรม หรือหลักฐานการจดทะเบียนว่าผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตร หรือคำพิพากษาที่แสดงว่าผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตร)
9. สำเนาหลักฐานการเป็นสามี หรือ ภริยา โดยชอบด้วยกฎหมาย (ใบสำคัญการสมรส กรณีที่ผู้ถึงแก่กรรมมีคู่สมรส)
10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง ของผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา
11. สำเนาหลักฐานการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ใบสำคัญการสมรส หรือหลักฐานบิดา - มารดา (ผู้ถึงแก่กรรม) จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือคำพิพากษาของศาลที่แสดงว่าเป็นบุตรของผู้ถึงแก่กรรมจริง (กรณีที่ผู้ถึงแก่กรรมเป็นบิดา - มารดา)
12. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฎชื่อ - นามสกุล ของผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา
13. สำเนาหลักฐานการตาย (ใบมรณะบัตร) ของผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา (ถ้ามี) ทุกคน
14. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาทุกคน
15. สำเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้ปกครองตามกฏหมายในกรณีที่ผู้ถึงแก่กรรมมีบุตรผู้เยาว์ และบุตรนั้นไม่มีบิดาหรือมารดาและไม่สามารถที่จะมารับเงินสงเคราะห์นักศึกษาด้วยตัวเอง
16. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกคน (ถ้ามี)
สำหรับผู้รับรองการใช้เงิน  (ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์หรือดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าระดับปฏิบัติการขึ้นไป [วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป])
1. หนังสือรับรองการใช้เงิน แบบฟอร์ม 3 ก.
2. อากรแสตมป์ราคา 10 บาท
3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานของรัฐ ของผู้รับรองการใช้เงิน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับรองการใช้เงิน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้รับรองการใช้เงิน
*กรณีผู้รับรองการใช้เงินมีคู่สมรส
1 สำเนาใบทะเบียนสมรสของผู้รับรองการใช้เงิน
2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานของรัฐ ของผู้รับรองการใช้เงิน
3 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับรองการใช้เงิน
4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้รับรองการใช้เงิน
หมายเหตุ  ศึกษาขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา คลิก
ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th