aa4

โครงการ Study of the U.S. Institute for Student Leaders on Global Environmental Issues ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

 

aa5

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการ SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต” ณ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555

aa6

ค่ายพาวเวอร์กรีน  จากเยาวชนทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรมและเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการทำโครงงานกลุ่ม

aa7

นายชัยนันต์ กำลังกล้า นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลโครงการดีเด่น "ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2554”

JoomShaper