การศึกษาดูงานสภานักศึกษาและองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาัลยมหิดล ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • 03

  03

 • 02

  02

 • 01

  01

 • 05

  05

 • 04

  04

 • 06

  06

 • 07

  07

 • 08

  08

 • 09

  09

Album info

Available RSS feeds

Popular tags