โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560

กองกิจการนักศึกษากำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการเขียนโครงการและเกิดความเข้าใจในการจัดทำเอกสารใบเสร็จรับเงิน การประชุมพิจารณาโครงการและการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและชมรมต่างๆ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วยผู้แทนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 9 คน สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 4 คน และชมรมต่างๆจำนวน 57 คน
 • 1

  1

 • 5

  5

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 2

  2

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

Album info

Available RSS feeds

Popular tags