ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ :  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้ :
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)
ทำเวชระเบียน Online :
- โรงพยาบาลศิริราช - >Click
- โรงพยาบาลรามาธิบดี - >Click
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - >Click
Facebook :
Mahidol Health - >Click


Mahidol Friends ->Click


  Link ที่เกี่ยวข้อง :
 Counseler Service
บริการให้การปรึกษา (Counseling)
     มหาวิทยาลัยมีบริการแนะแนวให้การปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่อาจเกิดความขัดแย้งและสับสนในการตัดสินใจ, การเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การปรับตัวจากบ้านและครอบครัวสู่การใช้ชีวิตในหอพัก / มหาวิทยาลัยมหิดล การปรับตัวในการคบเพื่อนใหม่ทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานทำก่อนจบการศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีบริการนี้เกิดขึ้นให้ความช่วยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเข้าใจปัญหาและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป โดยมีช่องทางการให้บริการดังนี้
     1.  นักศึกษาขอรับการปรึกษาด้วยตนเองที่ "กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา"

     2.  นักศึกษาขอรับการปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ (Hotline) ได้ที่หมายเลข  +66 8 8874 7385

     3.  นักศึกษาขอรับการปรึกษาผ่านทาง inbox ของ Facebook fanpage ได้ที่
"https://www.facebook.com/mufriendsa"


     4.  นักศึกษาขอรับการปรึกษากับคลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic) ผ่านการนัดหมายได้ที่โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ +66 2849 4502 ในวันและเวลาราชการ (บริการต่างๆ ของคลินิกวัยทีน คลิ๊ก)


หมายเหตุ  นักศึกษาแต่ละส่วนงานสามารถขอรับการปรึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของส่วนงานได้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ (คลิก)
 

ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th