ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ :  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้ :
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)
ทำเวชระเบียน Online :
- โรงพยาบาลศิริราช - >Click
- โรงพยาบาลรามาธิบดี - >Click
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - >Click
Facebook :
Mahidol Health - >Click


Mahidol Friends ->Click


  Link ที่เกี่ยวข้อง :
 อยากทำฟันต้องทำอย่างไร?
นักศึกษาทำตามขั้นตอนดังนี้
   1. เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนหรือ Passport (กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ)
   2. ติดต่อหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาส่วนงาน / งานกิจการนักศึกษาส่วนงาน เพื่อรับบัตรตรวจทันตกรรม (กน.002)
   3. นักศึกษารับบริการด้านทันตกรรมได้ตามหน่วยทันตกรรมทางด้านขวามือ ==>

หมายเหตุ
  - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่ศึกษาวิทยาเขตศาลายาตลอดหลักสูตร ==> สามารถรับบัตรตรวจทันตกรรม (กน.002)ได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา ศาลายา (Mahidol Health)
  - นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ==> ติดต่อสอบถามการรับบัตรตรวจทันตกรรมได้ที่งานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย โทร. +66 2441 4125 ต่อ 211
 
ส่วนงาน สถานที่ให้บริการด้านทันตกรรม
 - ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก [PI] ศูนย์โรงพยาบาลราชบุรี
 - คณะศิลปศาสตร์ [AR/LA]
 - คณะกายภาพบำบัด [PT]
 - คณะเทคนิคการแพทย์ [MT]
 - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [IT]
 - คณะพยาบาลศาสตร์ [NS]
 - คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล [SI]
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ [EG]
 - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ [SH]
 - คณะสัตวแพทยศาสตร์ [VS]
 - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ [EN]
 - บัณฑิตวิทยาลัย (ที่ศึกษาวิทยาเขตศาลายาและบางกอกน้อย) [GR]
 - มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี [KA]
 - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ [NW]
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ [MS]
 - วิทยาลัยนานาชาติ [IC]
 - วิทยาลัยราชสุดา [RS]
 - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา [SP]
 - วิทยาลัยศาสนศึกษา [CR]
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ [PC] (สาขาพยาบาลศาสตร์, สาขารังสีเทคนิค)
งานทันตกรรม ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 - ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก [PI] (ศูนย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ศูนย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, ศูนย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช)
 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [RA]
 - คณะเภสัชศาสตร์ [PY]
 - คณะวิทยาศาสตร์ [SC]
 - บัณฑิตวิทยาลัย (ที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์) [GR]
 - คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราช [BM]
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ [PC] หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 - คณะทันตแพทยศาสตร์ [DT]
 - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน [TM]
 - คณะสาธารณสุขศาสตร์ [PH]
 - บัณฑิตวิทยาลัย (ที่สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์) [GR]
 - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ [AM]
คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรและที่ศึกษาพื้นที่ศาลายาตลอดหลักสูตร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)
ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th