ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ :  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้ :
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)
ทำเวชระเบียน Online :
- โรงพยาบาลศิริราช - >Click
- โรงพยาบาลรามาธิบดี - >Click
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - >Click
Facebook :
Mahidol Health - >Click


Mahidol Friends ->Click


  Link ที่เกี่ยวข้อง :
 











สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  สิทธิการรักษาพยาบาลคือ?  
     สวัสดิการในการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่ใช้ร่วมกับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้สำหรับนักศึกษา เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษาที่ผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาจะได้รับบริการในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องดำเนินการก่อนเข้ารับบริการดังนี้

อาชีพของผู้ปกครอง / นักศึกษา วิธีดำเนินการ
รับราชการ / หน่วยงานราชการ   - ติดต่อโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อสแกนลายนิ้วมือในการทำประวัติเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ก่อนเข้ารับจริง
[กรณียังไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ]
  - นักศึกษาต้องสำรองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน แล้วนำใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาพยาบาลกับต้นสังกัด
รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ [กรณีสามารถทำเบิกจ่ายตรงกับต้นสังกัดได้]
  - ติดต่อโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อสแกนลายนิ้วมือในการทำประวัติเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

[กรณีไม่สามารถทำเบิกจ่ายตรงกับต้นสังกัดได้]
  - ทุกครั้งที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาล สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกค่ารักษาพยาบาลกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบของหน่วยงาน
นักศึกษาที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท / หน่วยงานเอกชน [กรณีประสงค์ย้ายสถานบริการเป็นโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย]
  - ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อแจ้งเปลี่ยนสถานบริการเป็นโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย

[กรณีไม่ประสงค์ย้ายสถานบริการเป็นโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย]
  - เข้ารับบริการ ณ สถานบริการที่ตนเลือกไว้ / หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
ค้าขาย, ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ   - ติดต่องานกิจการนักศึกษา / งานการศึกษาส่วนงานเพื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
ชาวต่างชาติ   - นักศึกษาต้องแสดงบัตรของบริษัทประกันที่ส่วนงานได้ทำให้กับนักศึกษา ณ จุดบริการของโรงพยาบาล หากโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ทำ contract กับบริษัทประกัน ไว้ ให้นักศึกษาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนแล้วนำใบเสร็จไปให้เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาส่วนงานทำการเบิกจ่ายกับบริษัทประกันต่อไป

หมายเหตุ
  - การรับบริการอาจมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้ นักศึกษาอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในบางส่วน
ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th