ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ :  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้ :
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)
ทำเวชระเบียน Online :
- โรงพยาบาลศิริราช - >Click
- โรงพยาบาลรามาธิบดี - >Click
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - >Click
Facebook :
Mahidol Health - >Click


Mahidol Friends ->Click


  Link ที่เกี่ยวข้อง :
 บริการด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษา
     มหาวิทยาลัยได้จัดบริการด้านสุขภาพให้สำหรับนักศึกษาโดยมีบริการทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ครอบคลุมนักศึกษาทุกวิทยาเขต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

     - สถานที่ให้บริการตรวจรักษาโรค 10 แห่ง ประกอบด้วย
       * หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา 8 แห่ง
       * หน่วยให้บริการตรวจรักษาอาการบาดเจ็บและให้การปรึกษาด้านกีฬา 1 หน่วย (คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา)
       * หน่วยให้การปรึกษา 1 หน่วย (คลินิกวัยทีน Adolescent Clinic)


     - สถานที่ให้บริการตรวจรักษาด้านทันตกรรม 4 แห่ง ประกอบด้วย
       * งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช
       * งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
       * คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
       * โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)


     - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 1 แห่ง (บริการจ่ายยาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่เจ็บป่วยทุกส่วนงาน)

     - สถานพยาบาลเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล 7 สถานพยาบาล ประกอบด้วย

       * โรงพยาบาลพุทธมณฑล
       * โรงพยาบาลไทรโยค
       * โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
       * โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทอง
       * โรงพยาบาลพยุหะคีรี
       * โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
       * โรงพยาบาลอำนาจเจริญ


พื้นที่/วิทยาเขต หน่วยบริการ/สถานพยาบาล
พื้นที่ศาลายา  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา ศาลายา
 - คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา
 - คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)
 - หน่วยตรวจนักศึกษาและบุคลากร ศูนย์การแพทยกาญจนาภิเษก
 - งานทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 - โรงพยาบาลพุทธมณฑล
พื้นที่บางกอกน้อย  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 - งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 - โรงพยาบาลศิริราช
พื้นที่พญาไท  - หน่วยบริการสุขภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
 - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
 - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
 - งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 - คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 - โรงพยาบาลรามาธิบดี
 - โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
พื้นที่สมุทรปราการ  - สถาบันการแพทย์ จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี
 - โรงพยาบาลไทรโยค
 - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วิทยาเขตนครสวรรค์  - อาคารวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ หรือ ห้องพักอาจารย์พยาบาล ชั้น 1 อาคาร 1
 - ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทอง
 - โรงพยาบาลพยุหคีรี
 - โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
วิทยาเขตอำนาจเจริญ  - ห้องพยาบาล ชั้น 3 อาคารเรียนรรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 - โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

 
ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th