ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ :  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้ :
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)
ทำเวชระเบียน Online :
- โรงพยาบาลศิริราช - >Click
- โรงพยาบาลรามาธิบดี - >Click
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - >Click
Facebook :
Mahidol Health - >Click


Mahidol Friends ->Click


  Link ที่เกี่ยวข้อง :
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลด ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบังคับต่างๆ ด้านสุขภาพ
    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางป้องกันโรคติดต่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มด้านสิทธิการรักษาพยาบาล
  ทำเวชระเบียนโรงพยาบาลศิริราช
  ทำเวชระเบียนโรงพยาบาลรามาธิบดี
  ทำเวชระเบียนโรงพยาบาลเวชศาสตร์เชตร้อน
  ทำเวชระเบียนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
    หนังสือแสดงเจตนาในการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำและมอบให้มหาวิทยาลัยมหิดลกระทำการแทนนักศึกษาที่มีสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์
  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ แบบ 1 ก (สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานฯ)
  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ แบบ 2 ก (ถึงแก่กรรม)
  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้เงิน แบบ 3 ก
  แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ใบคำร้องทั่วไป
ใบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม
ใบคำร้องขอเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาล
ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th