ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - MU Clinic ตรงประตู 6 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)

  Link ที่เกี่ยวข้อง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลด ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบังคับต่างๆ ด้านสุขภาพ
    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๗
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มด้านสิทธิการรักษาพยาบาล [แบบฟอร์มเปล่า]
  ทำเวชระเบียนโรงพยาบาลศิริราช
  ทำเวชระเบียนโรงพยาบาลรามาธิบดี
  ทำเวชระเบียนโรงพยาบาลเวชศาสตร์เชตร้อน
  ทำเวชระเบียนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
    สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลศิริราช
    สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์
  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ แบบ 1 ก (สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานฯ)
  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ แบบ 2 ก (ถึงแก่กรรม)
  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้เงิน แบบ 3 ก
  แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการขอรถพยาบาล
ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th