ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ :  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้ :
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)
ทำเวชระเบียน Online :
- โรงพยาบาลศิริราช - >Click
- โรงพยาบาลรามาธิบดี - >Click
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - >Click
Facebook :
Mahidol Health - >Click


Mahidol Friends ->Click


  Link ที่เกี่ยวข้อง :
 หน่วยบริการlสุขภาพนักศึกษา
        มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นชื่อว่าเป็น  Healthy  University  เรื่องสุขภาพจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญระดับต้น ๆ ที่ไม่ควรละเลย  มหาวิทยาลัยจึงจัดหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา  โดยหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาจะกระจายอยู่ตามวิทยาเขตต่างๆ ที่ครอบคลุมนักศึกษา รวมไปถึงการให้การปรึกษาปัญหาสำหรับนักศึกษา  ซึ่งมีสถานที่ตั้งและเวลาให้บริการดังนี้
พื้นที่/วิทยาเขต สถานที่ตั้ง ช่องทางติดต่อ เวลาทำการ พบแพทย์
พื้นที่ศาลายา
  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา ศาลายา


  - คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา


  - คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)

ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา [ตรงข้ามโรงอาหาร]

ชั้น 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ชั้น 4 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

+66 2849 4529-30


+66 2441 4296 - 8 ต่อ105


+66 2441 0602 - 8 ต่อ 1202, 1208 หรือ 09 4461 2407

08.30-17.00


08.30-16.30


09.00-16.00

11.00-13.00


ตามนัดหมาย


ตามนัดหมาย
พื้นที่บางกอกน้อย
  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ห้อง 499 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลศิริราช

+66 2419 7389, 4031

08.00-16.00

12.00-13.00
พื้นที่พญาไท
  - หน่วยบริการสุขภาพบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์

  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์

  - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์

  - โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี


ชั้น 1 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์


ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะทันตแพทยศาสตร์

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

+66 2201 0443-4


+66 2201 5000 ต่อ 5203


+66 2246 1225-31 ต่อ 5210


+66 2644 4609


+66 2306 9160

08.00-16.00


09.00-16.00


12.00-13.00


08.30-16.30


08.00-16.00

08.00-16.00


12.00-13.00


12.00-13.00


-


12.00-13.00
วิทยาเขตกาญจนบุรี
  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี

ชั้น 1 อาคาร one stop service หอพักนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี

+66 3458 5058-76
norngnut.som@mahidol.ac.th

08.30-20.00

(อังคาร)
17.00-19.00
วิทยาเขตนครสวรรค์
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

402/1 ม.5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

+66 8 9705 9343

08.30-16.30

-
วิทยาเขตอำนาจเจริญ
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

259 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

+66 4552 3211

08.30-16.30

-
ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th