ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ :  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้ :
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)
ทำเวชระเบียน Online :
- โรงพยาบาลศิริราช - >Click
- โรงพยาบาลรามาธิบดี - >Click
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - >Click
Facebook :
Mahidol Health - >Click


Mahidol Friends ->Click


  Link ที่เกี่ยวข้อง :
 หน่วยบริการทันตกรรม
       มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีบริการรักษาทางทันตบริการพื้นฐานให้สำหรับนักศึกษา ได้แก่ การอุดฟัน การถอนฟัน การขูดหินปูน โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพช่องปากแรกเข้าของมหาวิทยาลัยมหิดลก่อน จึงสามารถเบิกค่ารักษาทางทันตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ ซึ่งผลการตรวจสุขภาพช่องปากแรกเข้าจะบันทึกอยู่ในแบบตรวจสุขภาพช่องปาก (กน.002) เพื่อเป็นประวัติในการเข้ารับบริการต่อไป  
สถานที่ให้บริการด้านทันตกรรมนักศึกษา
  
หน่วยบริการทันตกรรม สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาให้บริการนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล งานทันตกรรม ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช +66 2419 7415 ถึง 17 วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
12.30 น. - 15.00 น.
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 โรงพยาบาลรามาธิบดี +66 2201 1210
+66 2201 1164
วันอังคาร - วันพฤหัสบดี
13.00 น. - 15.00 น.
คณะทันตแพทยศาสตร์ คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
+66 2200 7777 ต่อ 7557 วันจันทร์ - วันศุกร์
13.00 น. - 15.00 น.
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ แผนกทันตกรรม ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก +66 2849 6600
ต่อ 2004, 2031, 3053
วันจันทร์ - วันศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
(งดบริการวันพุธ ตั้งแต่ 13.00 น.)

หมายเหตุ
  -  การรับบริการด้านทันตกรรมนักศึกษาต้องนำแบบตรวจสุขภาพช่องปาก (กน.002) ไปด้วยทุกครั้งที่รับบริการ ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถเบิกค่ารักษาทางทันตกรรมได้หากเข้ารับบริการคลินิกพิเศษหรือคลินิกพิเศษนอกเวลา  เว้นแต่นักศึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
  -  นักศึกษาที่ศึกษาวิทยาเขตศาลายาตลอดหลักสูตรสามารถเข้ารับบริการด้านทันตกรรมได้ที่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิริธร รวมถึงงานทันตกรรมโรงพยาบาลที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าไว้
ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th