ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ :  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้ :
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)
ทำเวชระเบียน Online :
- โรงพยาบาลศิริราช - >Click
- โรงพยาบาลรามาธิบดี - >Click
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - >Click
Facebook :
Mahidol Health - >Click


Mahidol Friends ->Click


  Link ที่เกี่ยวข้อง :
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลด ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบังคับต่างๆ ด้านสุขภาพ
    ประกาศฯ เรื่อง การตรวจสุขภาพช่องปากของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 - >Click
    Mahidol University Notification Re: Oral Health Examination of Mahidol University Student for Academic Year 2018 - >Click
    ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
    Mahidol University Notification Re: Rule and procedure of Mahidol University student health care service B.E.2559 (A.D. 2016)
    ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
    Mahidol University Notification Re: Rule of Student allowance disbursement of Mahidol University B.E.2559 (A.D. 2016)
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางป้องกันโรคติดต่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
    Mahidol University Notification Re: Guidelines for Communicable Disease Prevention on student of Mahidol Universtiy B.E.2558 (A.D. 2015)
 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มด้านสิทธิการรักษาพยาบาล
  ทำเวชระเบียนโรงพยาบาลศิริราช
  ทำเวชระเบียนโรงพยาบาลรามาธิบดี
  ทำเวชระเบียนโรงพยาบาลเวชศาสตร์เชตร้อน
  ทำเวชระเบียนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
    หนังสือแสดงเจตนาในการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำและมอบให้มหาวิทยาลัยมหิดลกระทำการแทนนักศึกษาที่มีสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ
ใบคำร้องขอเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาล
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์
  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ แบบ 1 ก (สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานฯ)
  Application of student allowance receiving Mahidol University. (Ability loss) Form 1 A
  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ แบบ 2 ก (ถึงแก่กรรม)
  Application of student allowance receiving Mahidol University. (Died) Form 2 A
  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้เงิน แบบ 3 ก
  Reimbursement Certificate Form 3 A
  แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
  Power of Attorney
 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ใบคำร้องทั่วไป
ใบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม
Medical Reimbursement Form
ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th